top of page

การรับประกันสินค้า 

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน / Please Register.

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 

1.starmark-modern luxury kitchen-ครัว-บิ

นโยบายการรับประกันสินค้า 

          ด้วยความใส่ใจในคุณภาพสินค้า และบริการ  เริ่มตั้งแต่การให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ การพัฒนา

กระบวนการผลิต ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยควบคู่ไปกับฟังก์ชั่น ที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในที่พักอาศัย ในทุกตารางนิ้ว สินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิต และติดตั้งโดย บริษัท สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด

เป็นสินค้า ที่ได้รับมาตรฐานสากล เรายินดีที่จะมอบความไว้วางใจด้วยการรับประกันสินค้า ซึ่งครอบคลุมถึงวัสดุ และ

ข้อบกพร่องจากการผลิตสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุในบัตรรับประกัน

ประเภทสินค้า

ชุดเฟอร์นิเจอร์ครัวสั่งทำ แพนทรี และครัวไทยไฮจีนิค

ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

ชุดเฟอร์นิเจอร์ครัวสำเร็จรูป

ระยะเวลารับประกัน 1 ปี

ชุดห้องแต่งตัว / ตู้เสื้อผ้า / ผนังตกแต่ง

ระยะเวลารับประกัน 2 ปี

Wordrobe.webp

ชุดห้องแต่งตัว / ตู้เสื้อผ้า

Screen Shot 2563-08-31 at 09.44.00.png

เฟอร์นิเจอร์ครัวสำเร็จรูป

Screen Shot 2565-06-16 at 10.02.32.png

เฟอร์นิเจอร์ครัวสำเร็จรูป

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

1. สินค้า และอุปกรณ์เสริมต่างๆ  ภายใต้แบรนด์  สตาร์มาร์ค จะได้รับการรับประกันในกรณีการชำรุดที่เกิดจาก

คุณภาพ

2. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน

3. หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นสินค้า อันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น

4. กรณีที่ใบรับประกันสูญหาย สามารถแสดงเอกสารใบสั่งซื้อหรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันการรับรองสิทธิ์รับประกัน

5. บริษัทฯ จะคิดค่าบริการเข้าตรวจเช็คสินค้า กรณีที่เกินระยะเวลารับประกัน

“บริษัท สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด สงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในส่วนของการซ่อม และเปลี่ยนชิ้นส่วน     

  หรืออุปกรณ์ใดๆ นอกเหนือจากการรับประกัน ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของลูกค้า”

ข้อยกเว้นในการรับประกันสินค้า

1. ความเสียหายอันเนื่องจาก อุบัติเหตุ การใช้งานที่ไม่เหมาะสม การปรับ หรือดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม

2. ความเสียหายอันเนื่องมาจากความชื้นบริเวณผนังบ้าน การทำของเหลวรดบนสินค้า เช่น การทำความสะอาดพื้น

การราดน้ำลงบนเฟอร์นิเจอร์ หรือเนื่องมาจากน้ำรั่วจากท่อน้ำ

3. ความเสียหายอันเกิดจากการติดตั้งก๊อกน้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้า การเกิดกลิ่นจากการใช้งานท่อน้ำ การต่อสายไฟ

4. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน การโก่งแอ่นจากการรับน้ำหนัก การฉีกขาด สึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยเปรอะเปื้อน

5. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ก๊าซรั่ว และภัยจากสัตว์ แมลง หรือปลวกกัดแทะ แสงแดดที่ส่องกระทบ

6. อุปกรณ์ที่ไม่รับประกัน ได้แก่ อุปกรณ์ตะกร้า ตะแกรงในตู้, ราวแขวน, หลอดไฟทุกชนิด, เต้าเสียบ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 7. ท็อปที่ไม่รับประกัน ได้แก่ ท็อปหินธรรมชาติ ท็อปหินควอทซ์ ท็อปหินอ่อนอัด และท็อปลามิเนต

8. หลังจากตรวจรับมอบเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

9. การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการดัดแปลง แก้ไข เคลื่อนย้าย ติดตั้ง หรือได้รับการซ่อมแซม จากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัท บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้าประเภท ชุดครัวสั่งทำ ครัวแพนทรี่ และครัวไทยไฮจีนิค 

1. ระยะเวลารับประกัน 2 ปี สำหรับโครงสร้างตู้, บานตู้, แผ่นผนังชั้นไม้, แผ่นหน้าลิ้นชัก, บานพับ และมือจับ

2. ระยะเวลารับประกัน 2 ปี สำหรับรางลิ้นชัก Tandembox และ Metabox

3. อุปกรณ์ที่ไม่รับประกัน ได้แก่ อุปกรณ์ ตะแกรงภายในตู้, ราวแขวน, หลอดไฟทุกชนิด, เต้าเสียบ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

สินค้าประเภท ชุดครัวสำเร็จรูป

1. ระยะเวลารับประกัน 1 ปี สำหรับโครงสร้างตู้, รางลิ้นชัก, บานพับ, มือจับ

2. อุปกรณ์ที่ไม่รับประกัน ได้แก่ อุปกรณ์ตะแกรงภายในตู้, ราวแขวน, หลอดไฟทุกชนิด, เต้าเสียบและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

สินค้าประเภท หน้าบานครัวปูน 

1. ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจาก

ปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกัน อันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิต และความบกพร่องของชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี,  สินค้าที่มีการดัดแปลง

การประกอบติดตั้ง, สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน,

สินค้าขึ้นรา, สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน, ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ, สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, สินค้า Clearance Sales

2. กรุณานำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบรับประกันสินค้ามาแสดงสิทธิ์หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการติดตั้ง หน้าบานครัวปูน

Screen Shot 2566-04-10 at 14.14.58.png

ข้อแนะนำการดูแลรักษาชุดเฟอร์นิเจอร์

การดูแลรักษาตู้ และสีเคลือบหน้าบานตู้เฟอร์นิเจอร์

1. ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดภายในตู้ และเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง โดยเปิดบานตู้ทิ้งไว้ 

เพื่อระบายอากาศประมาณ 10 นาที

2. กรณีจัดเก็บภาชนะในตู้ ควรรอให้แห้งสนิทก่อนจัดเก็บ

3. การทำความสะอาดสีเคลือบบานตู้  

     - สีพ่นไฮกลอส ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือแชมพูล้างรถ เช็ดทำความสะอาด และเคลือบเงาด้วยผลิตภัณฑ์เคลือบเงารถ  

    - สีเคลือบ PVC / HPL ใช้ผ้าชุบน้ำสบู่หมาดๆ เช็ดทำความสะอาด และใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้ง

4.  ไม่ควรวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากจนเกินไปลงบนเฟอร์นิเจอร์

การดูแลเคาน์เตอร์ท้อป

1. ใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำ หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดเครื่องครัวเอนกประสงค์

2. เพิ่มความเงางามให้เคาน์เตอร์ท้อปด้วยแวกซ์

3. ควรใช้แผ่นรองภาชนะทุกครั้ง

bottom of page